Algemene Voorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie
(ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de
metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd
ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave
van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een
Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle
overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het
Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als
opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de
bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
Metaalunieleden.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn
aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft
bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij
zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief
omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege.
De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en
transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking
verlenen aan douaneformaliteiten.
Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte
informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet
openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde
verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op
eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar
keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van
opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag
opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de
juistheid en volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever
verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen,
merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door
opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor
verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle
commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle
informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en
dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)
betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van
de opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen
hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die op-drachtnemer, met in
achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze
omstandigheden uit te voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd
die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd
of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van
zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden
voor de opschorting is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de
verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en
het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade
die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of
uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever
in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever
vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg
van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op
zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan
opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking
staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van
de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer
opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de
nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de
in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd
gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.
Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die
is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever
doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste
verzoek van opdrachtnemer te voldoen.
Artikel 8: Overmacht
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan
opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het
gevolg is van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door
opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers
en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is,
niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden,
natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale
infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van
gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen
jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen,
komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of
wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden
heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever
is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen door opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de
overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te
lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen
en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren
tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van
opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan
hem toe te zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of
verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;
Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het
bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die
gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is
gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer
te voldoen.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij
bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de
benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en
diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden,
zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het
werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever
gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde
risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer
op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een
bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade,
is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter
verdere behandeling en afwikkeling.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte
als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag
van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet
is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen
worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet
in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder
opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk
alsnog op te leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het
gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden
zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na
te komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op
grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen
opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten
verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit
groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering
wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid
2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt
tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de
overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting
beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat
onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de
verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15%
(exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf
maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan
stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes,
transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van
opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door
of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet
deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product
dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door
opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.
Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een
periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
uitgewerkt.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het
bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is
met die afwijkende garantievoorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal
opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog
deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van
de opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,
bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever
moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden.
Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door
opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of
vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.6 Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
− normale slijtage;
− onoordeelkundig gebruik;
− niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
− installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door
derden;
− gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of
voorgeschreven door opdrachtgever;
− gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte
materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
− geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
− het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
− onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van
wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer
heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van
alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer
hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet
opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk
hebben geklaagd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode
de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de
overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om
opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever,
nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per
overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum
van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op
een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na
factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om,
in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een
verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te
verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is
uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement
van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van
toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft
uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan
hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is
aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden
toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt
gesteld of is overleden.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom
rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de
dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling
tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente
verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12%
per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle
maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente
wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen
met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op
opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen
op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer
gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is
opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen
met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder
gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren
tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de
zin van artikel 2:24c BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan
opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een
minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom
incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als
deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels
in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze
procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever
verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel,
voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier
niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden
en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met
opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft
voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren
of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen,
mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle
medewerking verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door
opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als
opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet
nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke
hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op
opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.
Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of
uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte
werken, modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het
exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen
intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit
de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan
opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten
behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak
een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op
de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de
licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van
de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege
over op de verkrijger van de zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt
als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel
uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en)
niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke
werking.
Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te
annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van
opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare
vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus
de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De
vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer
te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst,
die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats
van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag
van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels
hanteren.

Gratis verzending met DHL

op alle orders vanaf € 200,00

Verzekerd van beste kwaliteit

Betalen met je eigen bank

iDeal / PayPal / Mastercard